Lathund för dig som ska bygga nytt

Här hittar du information som kan vara bra att känna till när du ska bygga nytt.

Tomter

Grundläggande förutsättningar i Älmhults kommun är oftast att det finns vatten, sten/berg samt torvmassor på tomten. Som köpare måste du själv ta reda på förutsättningarna.

Det i köpekontraktet angivna "Fastigheten överlåtes i grovplanerat skick ..." innebär att tomtytan justerats till en på bilagd ritning angivna höjder plus/minus 10 cm. Tomtköparen får räkna med att grundläggning och komprimering behövs före byggnation.

För tomter där ingen planering skett får du som köpare själv fälla träd, schakta med mera till grovplaneringsnivå. 

Tomtpris

Tomtpriset debiteras enligt fastställd taxa, se vidare på sidan Tomtpriser. Tomten debiteras när köpekontraktet är påskrivet. Köparen får ett köpebrev som kvitto när tomten är betald. Därefter ska köparen ansöka om lagfart på tomten och slutligen registreras som ägare till aktuell tomt. Begäran om lagfart ska skickas in till Lantmäteriet, som handlägger dessa ärenden.

Köpekontrakt= Överenskommelse om köp av tomt samt villkor för köpet.
Köpebrev= Kvitto på att tomten är betald enligt köpekontraktet. 

Vatten, avlopp och dagvatten

Finns inga dagvattenledningar byggda till tomten innebär detta att köparen måste kolla alternativen att lösa dagvattnet genom infiltration inom sin tomt. Detta bestäms lämpligen samtidigt som du planerar bostadshusets placering. Dagvatten är exempelvis regn eller smältvatten från tak eller asfaltsytor.

Älmhults kommun har i vissa fall byggt dräneringsledningar i gränsen mot grönområde. Denna ledning ska i första hand leda bort dagvatten från grönområdet men kan även ta hand om eventuellt överskottsvatten från tomt efter fördröjning.
 
För upplysning om dricksvattenkvalitet, se vidare på sidan Vattenkvalitet.

Avgifter

Då vatten- och avloppsledningar (VA) är framdragna till nära anslutning av tomtgräns, har kommunen rätt att fakturera avgift för anslutning till kommunalt VA, så kallad anläggningsavgift, enligt gällande taxa.  

För byggvatten (dricksvatten som används innan vattenmätare har monterats) faktureras enligt VA-taxan. Anmälan ska göras av byggherren om att byggvatten nyttjas. 

Kvartersnära naturmark

Marken invid tomter som inte ska bebyggas benämns "Kvartersnära naturmark". Skötseln av dessa områden sker enligt gällande skogsbruksplan.

Telefon och bredband

Fastigheternas anslutning av telefon, bredband med mera ligger utanför kommunens ansvarsområde. Du kontaktar och avtalar själv med den operatör du önskar.

Älmhults kommun arbetar med att fiberansluta kommunen. Läs mer om fiber och hur du ansluter här.

Fjärrvärme

I planbestämmelserna anges hur uppvärmning är tänkt att lösas.

Postlådor

Vissa bostadsområden kommer att förses med centralt placerade postlådor. Detta innebär att du som fastighetsägare får gå korta sträckor för att hämta posten. Postlådorna sätts upp men blir omedelbart respektive fastighetsägares egendom. Ställningen ansvarar kommunen för. Utbyte av postlåda kan ske fritt så länge som det egna postlådeutrymmet inte överskrides.

Information om var postlådorna placeras lämnas av posten. Det är varje fastighetsägares ansvar att postlådan är tillgänglig även under vintertid. Detta gäller både för centralt placerade postlådor som vid den egna tomtgränsen.

Sophantering

Kommunen hämtar brännbart material hemma hos hushållen eller i djupbehållare placerade på central plats i området. Hushållen ska själva sortera sitt förpackningsavfall och lämna på återvinningsstationer som finns ute i samhällena.

Övrigt avfall ska avlämnas på återvinningscentralerna i Äskya eller Liatorp. Det som går att materialåtervinna är gratis att lämna. Det som ska brännas eller deponeras kostar mellan 25 kronor och 100 kronor att lämna.

Läs mer om sortering av avfall på vår sida om renhållning.

Gatan till tomtgräns

Tekniska förvaltningen bygger och underhåller gatan till tomtgräns. Om gatan är försedd med gångbana ska fastighetsägaren sköta utsopning av sand, ogräsbekämpa, snöröja och halkbekämpa gångbanan.  

För uppställning av container eller byggnadsställningar med mera ska du ha kommunens och polisens medgivande. Blanketter finns att hämta här.länk till annan webbplats På gator får fordon, om inte annat anges, parkera i högst 24 timmar.                                        

Vid nybyggnation av gata utför normalt kommunen en ytbeläggning av enklare asfalt, som slutar några decimeter från tomtgräns. När tomtplaneringen med kantsten, plattor och murar är färdig lägger kommunen ett nytt lager asfalt fram till tomtgräns.  

Markering av gatuhöjder, tomtgräns och nybyggnadskarta beställer fastighetsägaren hos kommunen, mätningsenheten på miljö- och byggförvaltningen. 

Plantering invid tomtgräns

Tänk på vid planering av tomten, att buskar och träd som planteras invid tomtgränsen, snabbt kan växa utanför sin egen tomtgräns när åren går. För plantering mot gata se broschyren "Klipp häcken"PDF (pdf, 5.8 MB) vilka mått som gäller för växtlighet mot gata. 

Planbestämmelser

Planerna idag anger ofta att dagvattnet ska hanteras den egna tomten, Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Benämningen syftar till att dagvattnet inte ska ledas ner i rörlagda system utan ska behållas i ytan så länge som möjligt.

Detta innebär att dagvatten från området och omkringliggande marker leds i diken i tomtnära marker samt genom fördröjningsmagasin. Detta är ett led i kommunens miljöpolicy. Vattnet luftas, renas samt inte minst fördröjs innan det hamnar i någon recipient, till exempel sjön Möckeln.

Dikena och magasinen har vanligtvis endast mindre flöden men vid regn och snösmältning kan vattendjupet öka markant.

Om det i detaljplanebestämmelserna står att "Dagvatten från tomtmark ska fördröjas eller tas om hand lokalt" innebär detta att takvatten och eventuellt gårdsvatten inte får släppas direkt i dagvattenledningarna utan ska ledas ut över tomt för infiltration eller att fördröjning ordnas.  

För att få uppfattning om hur området totalt kommer att utvecklas kan krävas att man även studerar närliggande planer.

Bygglov

Bygglov söker du hos miljö- och byggförvaltningen. Kontakta byggnadsinspektör för genomgång av byggregler för den aktuella tomten. Läs mer om bygglov här.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.