Fördelning av småhustomter

Registrering
Ansökan görs skriftligen på blankett Ansökan till kommunens tomtköWord (word, 81.5 kB).
 
Sökande ska ha uppnått 18 års ålder. Ansökan får endast avse eget boende.
 
Adress- och namnändring skall av sökanden omgående meddelas till Tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen får ej på annat sätt reda på adressändringar.
 
Avgifter
Registrering och placering i tomtkön sker den dag ansökan inkommit till kommunen. Någon köavgift uttages ej tills vidare.
 
Avregistrering
Avregistrering sker:

  •   när sökanden köpt tomt av kommunen
  •   om sökanden tre (3) gånger avböjer erbjudande om tomt
  •   om adressändring ej meddelas
  •   om sökanden lämnar oriktiga uppgifter
  •   på begäran av den sökande.

Anvisning
Fördelning av tomter inom aktuellt område sker efter registreringsdatum av ansökan. Tidigare intresseanmälan skall besvaras genom ansökan på av Tekniska förvaltningen tillhandahållen blankett varvid könummer erhålles.
 
Erbjudande av tomt erhålles i turordning efter könummer. Möjlighet ges till sökanden att även teckna sig som reserv till två (2) tomter som redan reserverats.
 
Förtur
Förtur kan medges om sociala, medicinska eller andra beaktningsvärda skäl föreligger. Ansökan om förtur inges av sökanden till kommunstyrelsen som beslutar i ärendet.
 
Undantag
Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om undantag från dessa bestämmelser.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.