Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på ett eller annat sätt kan kopplas till en speciell person. Det kan vara självklara uppgifter som namn eller personnummer, men även uppgifter som till exempel, IP-adress, användarID, e-postadress (då det är en person som använder adressen), mobilnummer, anställningsnummer, abonnentnummer, lägenhetsnummer ibland fastighetsbeteckning. Bild- och ljudupptagningar är former av personuppgifter - om personen tydligt kan urskiljas på bilden eller ljudupptagningen.

Vad är en behandling?

”Behandling” är ett brett begrepp. När det gäller Dataskyddsförordningen handlar det om insamling, registrering, ändring, läsning, lagring, radering, spridning och bearbetning av personuppgifter.

Varför registreras och behandlas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter registreras och behandlas i stort sett vid alla kontakter med kommunen. De registrerade personuppgifterna ska vara nödvändiga för att kommunen ska kunna behandla dina behov eller önskemål i ett ärende. Det kan handla om att du ansöker om en tjänst eller tillstånd hos kommunen eller att du ställer en fråga eller har en synpunkt på kommunens verksamhet. Detta oavsett om du till exempel använder en e-tjänst, e-post eller skriver ett brev till kommunen.

Exempel på behandling av personuppgifter som förekommer inom olika kommunala verksamheter:

  • Skolans och förskolans verksamheter; i samband med ansökan om en förskoleplats och elevernas skolgång.
  • Socialtjänsten verksamheter; i samband med vård och socialt stöd till familjer, barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, till äldre och anhöriga.
  • Bygg- och miljö; i samband med ett bygglov och anmälan om miljöfarlig verksamhet.
  • Kultur- och fritidsverksamheter; i samband med föreningsbidrag och lånekort på biblioteket.
  • Tekniska förvaltningen samband med VA-abonnemang, sophämtning.

Hanteringen av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen som gäller från och med
den 25 maj 2018.

Förordningen ska skydda dig mot kränkning av din personliga integritet och säkra dina grundläggande fri- och rättigheter – särskilt din rätt till ett privatliv och skyddet av dina personuppgifter i samband med behandling av personuppgifter.

Principerna för behandling av personuppgifter

De grundläggande principerna för behandling av personuppgifter är viktiga för att säkerställa din rätt till ett privatliv och skydd av dina personuppgifter i dagens och framtidens digitala samhälle.

  1. Behandlingen ska ske på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.
  2. Insamlingen av personuppgifter ska hållas begränsad till vad uppgifterna ska användas till. De får inte användas senare för någon annan behandling som inte överensstämmer med vad som uppgifterna ursprungligen samlades in för.
  3. Insamlingen ska inte vara för omfattande i förhållande till vad de ska användas till. Det får inte förekomma personuppgifter som ”kan vara bra att ha”.
  4. Personuppgifterna ska vara korrekta och aktuella.
  5. Personuppgifterna ska förvaras så att de kan identifiera dig bara under den tid som är nödvändig. Undantag från detta är då uppgifterna får behandlas för arkivändamål, för historiska forskningsändamål eller för statistik.

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer integritet och konfidentialitet. Följaktligen ska uppgifterna skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.